Användarvillkor

Senast uppdaterad: 4 januari 2021

Dessa användarvillkor (“Villkor”, “Villkor och bestämmelser”) styr ditt förhållande till www.supplychaincards.com webbplats (“Tjänsten”) som drivs av Supply Chain Cards (“oss”, “vi” eller “våra”) .

 

Läs dessa användarvillkor noga innan du använder tjänsten.

Din tillgång till och användning av Tjänsten är villkorad av att du accepterar och följer dessa Villkor. Dessa villkor gäller för alla besökare, användare och andra som har tillgång till eller använder Tjänsten.

Genom att komma åt eller använda Tjänsten accepterar du att vara bunden av dessa Villkor. Om du inte håller med någon del av villkoren får du kanske inte komma åt tjänsten.

Prenumerationer

Vissa delar av Tjänsten faktureras på abonnemangsbasis (“Prenumeration (er)”). Du kommer att debiteras i förskott på en återkommande och periodisk basis (“Faktureringscykel”). Faktureringscykler ställs in antingen på månads- eller årsbasis beroende på vilken typ av abonnemangsplan du väljer när du köper en prenumeration.

Månadlig faktureringsperiod har en 12 månaders bindande kontraktstid. Uppsägningstid är 3 månader innan prenumerationens utgång. Om inte prenumerationen sägs upp inom denna tidsperiod förlängs avtalet per automatik med 1 år i taget.

I slutet av varje faktureringscykel, kommer din prenumeration automatiskt att förnyas under exakt samma förutsättningar, om du inte avlutar den eller om Supply Chain Cards inte avlutar den. Du kan avbryta abonnemangsförnyelsen antingen via din användarkonto hos Supply Chain Cards eller genom att kontakta kundsupportteamet på Supply Chain Cards.
Should automatic billing fail to occur for any reason, Supply Chain Cards will issue an electronic invoice indicating that you must proceed manually, within a certain deadline date, with the full payment corresponding to the billing period as indicated on the invoice.

En giltig betalningsmetod, inklusive PayPal, krävs för att behandla betalningen för din prenumeration. Du ska tillhandahålla Supply Chain Cards med korrekt och fullständig faktureringsinformation inklusive fullständigt namn, adress, stat, postnummer, telefonnummer och en giltig betalningsmetodsinformation. Genom att lämna in sådan betalningsinformation godkänner du automatiskt Supply Chain Cards att debitera alla prenumerationsavgifter som uppkommit genom ditt konto till sådana betalningsinstrument.

Om automatisk fakturering inte skulle ske av någon anledning kommer Supply Chain Cards att utfärda en elektronisk faktura som indikerar att du måste göra inbetalning manuellt inom ett visst tidsfrist med full betalning motsvarande faktureringsperioden som anges på fakturan.

Gratis demo

Supply Chain Cards efter eget gottfinnande, erbjuder en gratis demo under en begränsad tid (“Gratis demo”).

Supply Chain Cards gratis demo använder Supply Chain Cards-databasen och klienter kan inte ladda sin egen databas.

Det kan hända att du måste ange din kontaktinformation för att kunna registrera dig för gratis demo.

Om du inte anger din kontaktinformation när du registrerar dig för Gratis demo kommer du inte få tillgång till gratis demo.

Vid varje tillfälle och utan förvarning förbehåller sig Supply Chain Cards rätten att (i) ändra villkoren för Gratis Demo-erbjudandet, eller (ii) annullera ett sådant Gratis Demo-erbjudande.

Avgiftsförändringar

Supply Chain Cards, efter eget gottfinnande och när som helst, kan ändra prenumerationsavgifterna för prenumerationerna. Eventuell ändring av abonnemangsavgiften träder i kraft vid slutet av den dåvarande faktureringscykeln.

Supply Chain Cards vill skicka dig ett rimligt förhandsmeddelande om eventuella ändringar i prenumerationsavgifterna för att ge dig möjlighet att säga upp din prenumeration innan en sådan ändring träder i kraft.

Din fortsatta användning av Tjänsten efter det att prenumerationsavgiften träder i kraft utgör ditt avtal om att betala det modifierade abonnemangsavgiften.

Återbetalning

Förutom när det krävs enligt lag är betalda prenumerationsavgifter ej återbetalningsbara.

Konton

När du skapar ett konto hos oss måste du tillhandahålla information som är korrekt, fullständig och aktuell hela tiden. Underlåtenhet att göra det innebär ett brott mot villkoren, vilket kan resultera i omedelbar uppsägning av ditt konto hos oss.

Du är ansvarig för att skydda lösenordet som du använder för att komma åt Tjänsten och för alla aktiviteter eller åtgärder under ditt lösenord, om ditt lösenord är med vår tjänst eller en tredje parts tjänst.

Du samtycker att du inte lämnar ditt lösenord till någon tredje part. Du måste meddela oss omedelbart när du blir medveten om eventuella brott mot säkerheten eller obehörig användning av ditt konto.

Du får inte använda som användarnamn namnet på en annan person eller enhet eller som inte är lagligt tillgängligt för användning, ett namn eller varumärke som är föremål för rättigheter för en annan person eller annan enhet än dig utan lämplig auktorisation eller ett namn som är annars stötande, vulgärt eller obscent.

Immateriell äganderätt

Tjänsten och dess ursprungliga innehåll, funktioner och funktionalitet är och kommer att förbli den exklusiva egenskapen av Supply Chain Cards och dess licensgivare. Tjänsten är skyddad av upphovsrätt, varumärke och andra lagar i både Sverige och utlandet. Våra varumärken får inte användas i samband med någon produkt eller tjänst utan föregående skriftligt samtycke från Supply Chain Cards.

Kunddata

Kunden äger alla rättigheter, äganderätt och intresse för all kundinformation. Ingenting i detta avtal ska tolkas för att ge Supply Chain Cards några rättigheter i kunddata utöver de som uttryckligen anges här. Kunden ger Supply Chain Cards och dess dotterbolag den begränsade, icke-exklusiva, globala rätten att visa och använda kunddata enbart i syfte att tillhandahålla SaaS-produkterna.

Länkar till andra webbplatser

OVår tjänst kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser eller tjänster som inte ägs eller kontrolleras av Supply Chain Cards.

Supply Chain Cards har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, sekretesspolicy eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster. Du bekräftar vidare och godkänner att Supply Chain Cards inte direkt eller indirekt är ansvariga eller kan hållas ansvariga för eventuella skador eller förluster som orsakats eller påstås vara orsakade av eller i samband med användning av eller beroende av sådant innehåll, varor eller tjänster som är tillgängliga på eller via sådana webbplatser eller tjänster.

Vi rekommenderar starkt att du läser villkoren och sekretesspolicyen för tredje parts webbplatser som du besöker.

Uppsägning

Vi kan säga upp eller upphäva ditt konto omedelbart, utan föregående meddelande eller ansvar, av vilken som helst anledning, inklusive utan begränsningar om du bryter mot villkoren.

Vid uppsägning upphör din rätt att använda Tjänsten omedelbart. Om du vill avsluta ditt konto kan du helt enkelt sluta använda Tjänsten.

Begränsning av ansvar

Supply Chain Cards eller dess styrelseledamöter, anställda, samarbetspartners, agenter, leverantörer eller dotterbolag ska under inga omständigheter hållas ansvariga för indirekta, oavsiktliga, särskilda, följdskador eller straffavgifter, inklusive utan begränsning förlust av vinst, data, användning, goodwill eller andra immateriella förluster som härrör från (i) din tillgång till eller användning av eller oförmåga att komma åt eller använda Tjänsten; (ii) något beteende eller innehåll av någon tredje part på Tjänsten; (iii) något innehåll som erhållits från Tjänsten och (iv) obehörig tillgång, användning eller ändring av dina överföringar eller innehåll, vare sig det är baserat på garanti, kontrakt, skadestånd (inklusive försumlighet) eller annan juridisk teori, oavsett om vi har blivit informerade om risken för sådan skada eller till och med om ett medel som anges häri har visat sig ha misslyckats med dess huvudsakliga syfte.

Förbehåll

Din användning av Tjänsten är på egen risk. Tjänsten tillhandahålls på “SOM ÄR” och “SOM TILLGÄNGLIG” basis. Tjänsten tillhandahålls utan garantier av något slag, oavsett om det är uttryckligt eller underförstått, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, bristande överträdelse eller resultat.

Supply Chain Cards, dess dotterbolag, och dess licensgivare garanterar inte att a) Tjänsten kommer att fungera oavbruten, säker eller tillgänglig vid en viss tidpunkt eller plats b) eventuella fel kommer att korrigeras c) Tjänsten är fri från virus eller andra skadliga komponenter; eller d) resultaten av användningen av tjänsten kommer att uppfylla dina krav.

Gällande lag

Dessa Villkor ska regleras och tolkas i enlighet med Sveriges lagar, utan hänsyn till dess lagkonflikt.

Vår underlåtenhet att genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa Villkor anses inte som ett upphävande av dessa rättigheter. Om någon bestämmelse i dessa Villkor anses vara ogiltig eller oförklarlig av en domstol kommer de återstående bestämmelserna i dessa Villkor att förbli i kraft. Dessa villkor utgör hela avtalet mellan oss om vår Tjänst och ersätter eventuella tidigare avtal som vi kan ha mellan oss om tjänsten.

Förändringar

Vi förbehåller oss rätten att när som helst, efter eget gottfinnande ändra eller ersätta dessa villkor. Om en förändring är väsentlig kommer vi att försöka tillhandahålla minst 30 dagar innan några nya villkor träder i kraft. Vad som utgör en väsentlig förändring kommer att bestämmas enligt vårt eget gottfinnande.

Genom att fortsätta att komma åt eller använda vår tjänst efter att dessa ändringar trätt i kraft, accepterar du att vara bunden av de reviderade villkoren. Om du inte godkänner de nya villkoren, vänligen sluta använda tjänsten.

Kontakta oss

Om du har några frågor om dessa villkor, vänligen Kontakta oss.